Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2013

basketbasketbasket
"Jeśli jes­teś sto­larzem tworzącym piękną ko­modę, to nie użyjesz brzyd­kiej sklej­ki na jej tyłach, po­mimo te­go, że będzie to z tyłu, przy ścianie i nikt nie będzie te­go widział. Ty będziesz wie­dział, że to tam jest, więc użyjesz ład­ne­go drew­na również z tyłu. Aby móc spać spo­koj­nie, es­te­tyka, ja­kość muszą ci to­warzyszyć przez całą drogę. "
— Steve Jobs
Reposted bysaferin saferin

November 19 2013

basketbasketbasket
5156 56c9 500
basketbasketbasket
4888 e421
5058 c7d4 500
basketbasketbasket
Reposted fromcouples couples viathe-cat the-cat
basketbasketbasket
8972 fe8a
Reposted fromyouuung youuung viablahblahblahblah blahblahblahblah
basketbasketbasket
basketbasketbasket
basketbasketbasket
0678 1ce8 500
basketbasketbasket
7763 af4f
Reposted fromohshit ohshit viaBettyLou BettyLou
basketbasketbasket
8760 0314
Reposted frommosiek mosiek viaBettyLou BettyLou
basketbasketbasket
3273 f5d3
basketbasketbasket
3103 5833 500
basketbasketbasket
2907 ba67 500
basketbasketbasket
2827 1de6

November 17 2013

basketbasketbasket
8275 0170
Reposted fromthe-cat the-cat viasavingme savingme
5466 0bdf
Reposted fromkittylitter kittylitter vialissie lissie
basketbasketbasket
Reposted fromahora ahora vialissie lissie
basketbasketbasket
3483 2afb
Reposted fromkonwalia konwalia vialissie lissie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl